Биологичното земеделие е земеделска система, която има за цел да осигури на вас, потребителите, свежа, вкусна и автентична храна при зачитане на естествения жизнен цикъл на системите в природата.

За да постигне това, биологичното земеделие разчита на редица цели и принципи, както и общи практики, предназначени да сведат до минимум отрицателното човешко въздействие върху околната среда. Същевременно се гарантира, че селскостопанската система работи възможно най-близко до естествения цикъл.

Поддържане на почвеното плодородие и опазването на природата са основни черти на биологичното земеделие.

Това е метод на производство, при който се използват само естествени вещества и процеси.

ТИПИЧНИТЕ БИОЛОГИЧНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРАКТИКИ ВКЛЮЧВАТ:

  • ротация на културите (ефективно използване на природните ресурси).
  • Много стриктни ограничения върху използването на синтетични пестициди, торове, хранителни добавки и антибиотици за животни.
  • Абсолютна забрана на използването на генетично модифицирани организми (ГМО).
  • Преминаване към свободно отглеждане/ открита среда в животновъдството и осигуряването им с биологични фуражи.
  • Практики за смекчаване на последиците от изменението на климата и опазването на биологичното разнообразие.

Конвенционалното земеделие е производствен метод, който използва синтетични химикали, за контрол на вредители и плевели и/или, който използва химически торове за увеличаване на продукцията. С конвенционалното земеделие е възможно да се произвеждат големи количества храна, от помалко количество земя и с помалко ресурси и ръчен труд. В същото време, конвенционалното земеделие допринася за намаляване на биологичното разнообразие, почвената.

Биологичното земеделие е част от обширна верига за доставки, която включва също така обработката на храни, тяхното разпространение и продажба на дребно. Биологичното производство на храни е част от традиционното наследство на висококачествени храни, признати в европейската култура. Европа е един от най-важните световни пазари на биологични продукти.

В сектора на биологичното производство, репутацията на ЕС по отношение на качеството на храните е гарантирана от присъствието на логото на ЕС за биологични продукти върху етикета на храната.

То може да се използва само ако производителят спазва всички европейски правила относно биологичното производство, включително участие в схема за биологично сертифициране, която изисква подлагане на контрол и годишни проверки. Вижте: Регламент № 834/2007

Искате да знаете защо да купувате биологични продукти?